Zakwaterovanie wyspa Brać

Wyspa Brać kwatery prywatne 2024 !

Zakwaterovanie na wyspie Brać - Prywatne apartamenty, pokoje, villy na wyspie Brać, Chorwacja Duży wybór i opinie klientów !

Vidova Gora

Vidova Gora, Brać
Vidova Gora

Najwyższy szczyt adriatyckiego archipelagu (780 m).

Wspinanie siê od Gospe Karmelske w Bolu trwa dwie godziny, ale wiele ludzi preferuje dojazd drog¹ (18 km): Supetar – Nerežišća – Knežeravan (z domami pasterskimi, spośród których zwłaszcza polecamy zwiedzić te w Gažule) – Vidova Gora, bo umożliwia zupełny profil przez wszystkie rozmaitości brackiego krasu z endemicznymi lasami sosny czarnej.

Swoja nazwê przejêła od ruin kościołka św. Vida znajduj¹cymi siê o stu metrów od szczytu, a jego tytularz wskazuje na starodawny chorwacki kult słowiañskiego boga Svetovida.

 

Panorama z Vidovej gory jest obowi¹zkowa do odwiedzenia podczas pobytu na wyspie Braè.

W glebie można widać złoty palec Velog rata, liczne braèkie zatoki, północna strona wyspy Hvar, półwysep Pelješac, Korèula, Vis i Biševo, aż do Jabuki, a podczas szczegółowo bezchmurnych dni można dostrzec i Monte Gargano na Półwyspie Apeniñskim.

 

 

Pustelnia Blaca

Pustelnia Blaca
Pustelnia Blaca

Pustelnia Blaca, kiedyś słynna głagolicka pustelnia, a później i obserwatorium astronomiczny, znajduje siê na wschodnim zboczu doliny na południowej stronie wyspy Braè, pomiêdzy Bolem i Miln¹.

£agodny dostêp jest możliwy szerok¹ drog¹ z Blataèkiej zatoki lub ścieżk¹ z wnêtrza wyspy, przez Nerežišće, Žurmo (szczyt starochrześcijañskiego sarkofagu jako wodopój dla koni i muły) i Dragovody (z domami dawnych pasterzy z Braèu, zbudowanymi u źródła żywej wody).

W grocie zwanej Ljubitovica na południowej stronie wyspy w roku 1551. dwa głagolickie mnichy z Poljic znaleźli miejsce do życia, a niedługo temu to miejsce rozwinêło siê w klasztor pustelników. Z 11.000 ksi¹żek w klasztorowej biblioteki, znaczna czêść pochodzi z czasu przed rokiem 1800., a archiwum wskazuje na to, że przez pokolenia zapisywali siê wszystkie gospodarcze i każdodzienne rolne pracy, pocz¹tki kwitniêcia roślin, rośniêcia i zbierania plony na polach Blacy, jak i powszechne rytmy zmian klimatycznych.

Blaca zachowały swój inwentarz, który jest dzisiaj wystawiony jako muzeum. Zwłaszcza wartościowe jest dziedzictwo astronomiczne ostatniego z blataèkich pustelników don Niky Milièevića młodszego.

 

 

Skrip

Skrip, wyspa Brać
Skrip

Skrip to najstarsza osada na wyspie Brać. Pod osad¹ (nazwa z łac. scrupus = ostre olbrzymie kamienie) znajduj¹ siê słynne kamieniołomy Plate, Strażiśće i Rasohe, w których siê pod ochron¹ Heraklea i kontrol¹ wojskow¹ brało kamienie dla Salony, pałac Dioklecjana, termy w panoñskiemu Sirmijum.

Obok nich, działały s¹ i kamieniarskie warsztaty, które s¹ wysyłały charakterystyczne sarkofagi do Rawenny i Akwilei. Ze škripskich kamieniołomów zbierano i czarny marmur, z którego rzeźbiono kościelne meble wczesnochrześcijañskich bazylik w Dalmacji.

Bloki i rzeźbione przedmioty były spuszczone ramp¹ do portu w Splitskiej, gdzie jeszcze w morzu można widać monumentalne obrobione kamienie, które spadły do wody podczas załadowania na galiony.

 

Wokół malowniczego kompleksu zamku Radojkovića, w którym znajduje siê Muzeum wyspy Brać (wspaniała archeologiczna kolekcja i wystawa braèkiego narzêdzia gospodarczego), zostały dobrze zachowane ‘megalityczne’ mury, które otaczały iliryjsk¹ osadê (przestrzeñ około 0,8 ha).

Odkrycie Mikeskiej ceramiki wskazuje na czasy możliwej greckiej kolonizacji, a liczne kościoły i bazyliki sprawiaj¹, że Škrip jest unikalnym miejscem, które nam daje unikalny wgl¹d do wszystkich okresów historycznych i tysi¹cletniej ci¹głości życia na wyspie Brać.

Croatia